Fix lỗi Event 1058 - The processing of Group Policy failed

Fix lỗi Event 1058 - The processing of Group Policy failed
Thông báo lỗi The processing of Group Policy failed, Event ID 1058 xảy ra trong Windows Server, khi HĐH không thể đọc tệp từ domain controller. Group Policy đọc thông tin từ Active Directory và chia sẻ sysvol nằm trên domain controller. Tuy nhiên, việc không có kết nối mạng hoặc sự cố cấp phép ngăn Group Policy áp dụng cho người dùng hoặc máy tính.


Thông báo lỗi có thể trông giống như:
Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1058
Date:
Time:
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Computer: TWC-ASH-Post01
Description:
Windows cannot access the file gpt.ini for GPO cn={18C553C9-0D15-4A3A-9C68-60DCD8CA1538},cn=policies,cn=system,DC=LBR,DC=CO,DC=ZA. The file must be present at the location . (Access is denied.). Group Policy processing aborted.

The processing of Group Policy failed, Event 1058

Nếu bạn đọc Event log, rõ ràng là do dịch vụ không thể đọc chính sách, nên nó không thể áp dụng. Tin tốt là nó chỉ là một vấn đề tạm thời. Ngoài vấn đề về mạng, nó cũng có thể do độ trễ dịch vụ giải quyết tệp và ứng dụng khách DSF bị vô hiệu hóa.

Khi kiểm tra nhật ký, nếu bạn kiểm tra trong tab Details của thông báo lỗi trong Event Viewer, bất kỳ mã lỗi nào trong số này cũng có thể xuất hiện - Error code 3, Error code 5Error code 5. Thực hiện theo các đề xuất này để giải quyết vấn đề.
 • Hệ thống không thể tìm thấy đường dẫn được chỉ định - Error code 3
 • Truy cập bị từ chối mã lỗi - Error code 5
 • Không tìm thấy đường dẫn mạng - Error code 53
Sau bất kỳ phương pháp nào trong số những phương pháp này, nếu bạn cần khắc phục sự cố mạng, hãy xem Network troubleshooting guide của tôi.

Hệ thống không thể tìm thấy đường dẫn được chỉ định - Error code 3

Nó xảy ra khi máy khách DFS không chạy trên máy khách vì nó không thể tìm thấy đường dẫn được chỉ định trong sự kiện. Để kiểm tra kết nối máy khách với domain controller’s sysvol:
 • Tìm tên bộ điều khiển miền có sẵn trong các chi tiết của sự kiện lỗi.
 • Kiểm tra xem lỗi xảy ra trong quá trình xử lý của người dùng hay máy tính
  • Xử lý chính sách người dùng: Trường User của sự kiện sẽ hiển thị tên người dùng hợp lệ
  • Xử lý chính sách máy tính: trường User sẽ hiển thị SYSTEM.
 • Tiếp theo, bạn cần soạn một đường dẫn mạng đầy đủ đến gpt.ini. Định dạng phải là \\\SYSVOL\\Policies\\gpt.ini. Tất cả điều này sẽ có sẵn trong nhật ký sự kiện.
  • : Tên của domain controller
  • : Đó là tên miền,
  • : Đó là GUID của thư mục chính sách.
Hoàn thành việc đó, xác minh bạn có thể đọc gpt.ini bằng đường dẫn mạng đầy đủ mà bạn đã xây dựng ở bước trên. Bạn có thể làm điều đó từ Command Prompt. Đảm bảo dùng thử với người dùng hoặc máy tính có thông tin xác thực trước đó không thành công.

Truy cập bị từ chối - Error code 5

Nếu mã lỗi là 5, thì đó là vấn đề cho phép. Khi người dùng hoặc máy tính không có quyền thích hợp để truy cập vào đường dẫn được chỉ định trong sự kiện. Độ phân giải rất đơn giản, đảm bảo người dùng hoặc máy tính có sự cho phép.

Đăng xuất và khởi động lại máy tính, sau đó Đăng nhập vào máy tính với thông tin xác thực tên miền được sử dụng trước đó. Nếu nó không hoạt động, hãy đảm bảo gán quyền từ bộ điều khiển miền.

Không tìm thấy đường dẫn mạng - Error code 53

Mã lỗi 53 có nghĩa là máy tính không thể phân giải tên trong đường dẫn mạng được cung cấp. Bạn sẽ cần sử dụng cùng một máy tính hoặc người dùng để kiểm tra xem bạn có thể truy cập thủ công đường dẫn mạng hay không.
 • Xác định bộ điều khiển miền được sử dụng bởi máy tính có sẵn trong Error event
 • Tiếp theo, kết nối với chia sẻ netlogon trên miền, tức là thử truy cập trực tiếp vào đường dẫn \\\netlogon. Trong đó là tên của domain controller trong sự kiện lỗi.
 • Nếu đường dẫn không giải quyết được, thì có một vấn đề với đường dẫn cần sửa. Nếu bạn chắc chắn rằng đường dẫn là chính xác, sau đó kiểm tra với sự cho phép.
Update thêm: bạn cần xác minh xem mọi thứ có ổn không cách tốt nhất là chạy lệnh gpudate trong  Run. Khi lệnh gpupdate hoàn tất, hãy mở Event Viewer để kiểm tra xem lỗi có còn tồn tại không.