ms-resource:AppName/Text là gì? Cách xóa AppName/Text khỏi menu Start Windows 10

ms-resource:AppName/Text là gì? Cách xóa AppName/Text khỏi menu Start Windows 10
Một số người dùng Windows 10 đã báo cáo thấy ms-resource:AppName/Text trên menu Start sau khi nâng cấp lên các phiên bản sau của Windows 10. Trong bài đăng này, chúng tôi mô tả mục này là gì và cách loại bỏ nó.

ms-resource:AppName/Text là gì? Cách xóa AppName/Text khỏi menu Start Windows 10

Tin tốt là, không có lý do để báo động. Mục này khá vô hại vì chắc chắn đó không phải là Virus hay RAT và nó không ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống của bạn. Vì vậy, điều này dẫn chúng ta đến câu hỏi, ms-Resource:AppName/Text trong Windows 10 Start Menu là gì?

Ms-resource là gì: AppName/Text item trong All apps Start Menu

ms-resource:AppName/Text có thể là dấu vết từ một ứng dụng tích hợp đã bị xóa trong quá trình cài đặt nâng cấp. Bây giờ chúng ta hãy xem xét hai trường hợp tại điểm.

Một người dùng Windows 10 báo cáo như sau:
Sau khi nâng cấp Windows 10 của tôi, đã có một ứng dụng bị hỏng trong danh sách bắt đầu được gọi là ms-resource:AppName/Text. Liên kết không hoạt động, nhấp chuột phải sẽ không hiển thị vị trí tệp và khi nhấp vào App Settings, Settings sẽ gặp sự cố hoặc hiển thị Apps and features trong đó không có mục này. Nó cũng không có trong C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs. Tôi đã gặp vấn đề này trước đây trong phiên bản 1803, nhưng tôi đã có thể truy cập vào các cài đặt của ứng dụng bị hỏng và nhấp vào Reset hoặc Repair đã xóa liên kết. (Nhân tiện, liên kết bị hỏng mà tôi có trước đó không được gọi là ms-resource:AppName/Text, nhưng chúng có khả năng liên quan đến chương trình Mixed Reality Portal như trong tên có hình ba chiều.
Theo một người dùng Windows 10 khác:
ms-resource:AppName/Text đã xuất hiện trên Start Menu All Apps. Mục giả mạo này, không bắt đầu bất cứ thứ gì và không thể xóa được, đã xuất hiện trên hầu hết các tài khoản trên cả ba máy khác nhau của chúng tôi. Nếu bạn kéo mục nhập vào máy tính để bàn, có vẻ như bên dưới ms-resource:AppName/Text nó đang trỏ vào Microsoft.Windows.HologpsonFirstRun không được liệt kê ở bất kỳ nơi nào khác (Settings/Applications) và thậm chí thông qua PowerShell Get-AppXPackage . Có vẻ như đây là một cái gì đó đã được gỡ cài đặt nhưng để lại các mục mà (Start Menu in 1903) All Apps chọn. Tôi đã tìm thấy không có cách nào để xóa mục giả mạo này - và tìm kiếm này cho thấy rất nhiều ví dụ về vấn đề này, và vẫn không có giải pháp.

Cách xóa ms-resource:AppName/Text entry

Nếu bạn thấy các mục ms-resource:AppName/Text hoặc ms-resource:appDisplayName trong Start Menu All Apps trong Windows 10, thì bạn có thể xóa nó bằng cách làm theo các hướng dẫn sau.

  • Khởi chạy PowerShell ở chế độ nâng cao.
  • Trong prompt, sao chép và dán lệnh bên dưới và nhấn Enter:
Get-AppxPackage -all *HolographicFirstRun* | Remove-AppPackage -AllUsers
  • Chấm dứt quá trình explorer.exe.
  • Quay lại môi trường PowerShell, sao chép và dán lệnh bên dưới và nhấn Enter:
cd $Env:localappdata\Packages\Microsoft.Windows.StartMenuExperienceHost_cw5n1h2txyewy
  • Lệnh sẽ đưa bạn vào thư mục bên trong thư mục hồ sơ của bạn, như dưới đây
AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.StartMenuExperienceHost_cw5n1h2txyewy
  • Bây giờ trong môi trường PowerShell, hãy chạy lệnh bên dưới:
Remove-Item -Recurse -Force .\TempState\
  • Khởi động lại explorer.exe.
Các mục menu bắt đầu giả mạo đã được xóa đi.

Cách khác

Ngoài ra, bạn có thể sao chép và dán phần sau vào Notepad và lưu dưới dạng tệp (All files) .bat. Sau đó chạy nó với quyền quản trị:
@echo off taskkill /f /im explorer.exe taskkill /f /im shellexperiencehost.exe timeout /t 3 /NOBREAK > nul del %localappdata%\Packages\Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\TempState\* /q timeout /t 1 /NOBREAK > nul start explorer @echo on
Khắc phục sự cố này áp dụng cho các mục giả mạo tương tự nhưng với một tên khác, ví dụ; ms-resource:appDisplayName,...