Ultimate Extract and Recover - Giải pháp giải nén file RAR & ZIP khi bị lỗi

Ultimate Extract and Recover - Giải pháp giải nén file RAR & ZIP khi bị lỗi
Khi nói đến việc giải nén một tệp zip hoặc tệp lưu trữ, hầu hết các phần mềm đều thất bại nếu có một tên Unicode trong tên. Trong bài đăng này, chúng tôi đang nói về Ultimate Extract và Recover. Đây là một unarchiver software, cung cấp xử lý các tệp và thư mục có tên Unicode và mật khẩu Unicode. Nó có thể trích xuất cả tập tin ZIP và RAR.

Ultimate Extract and Recover unarchiver software

Ultimate Extract and Recover (UER) được viết trong C# và .NET Framework, cung cấp các tính năng nâng cao, xử lý nhanh hơn. Có cả phiên bản miễn phí và trả phí, và đối với hầu hết mọi người, phiên bản miễn phí là quá đủ.

Làm thế nào để bạn sử dụng nó?

Một trong những tính năng ấn tượng của phần mềm là nó có thể trích xuất nhiều tệp ZIP hoặc Archive lần lượt từng tệp có sẵn trong một thư mục. Khi bạn khởi chạy phần mềm, hãy thiết lập thư mục đầu vào và thư mục trích xuất, khi bạn bắt đầu quá trình, nó sẽ tìm kiếm các tệp ZIP và giải nén chúng lần lượt. Ngay cả khi tệp ZIP của bạn bị ẩn dưới thư mục con, nó sẽ kiểm tra và tìm thấy nó.

Vì vậy, nếu bạn đang thiếu bất kỳ tệp lưu trữ nào, chỉ cần trỏ nó vào phần mềm này, và nó sẽ cung cấp cho bạn vị trí chính xác và cũng giải nén chúng. Trong quá trình trích xuất, bạn luôn có thể tạm dừng và tiếp tục bất cứ lúc nào.

Để giải nén một tập tin riêng lẻ, bạn cần sử dụng tùy chọn Open With, và sau đó xác định chương trình UER để truy xuất tập tin đó. Có một chút khó chịu khi không có hỗ trợ kéo thả; chương trình không hiển thị trong Programs menu.

Các tính năng của Ultimate Extract và Recover (Miễn phí)

  • Batch extraction
  • Password recovery (using dictionary)
  • Supports both ANSI passwords Unicode passwords
  • Recursion, traverse subdirectories of any depth
  • Unicode file names & password support
  • Full statistics offer details such as how many archives were extracted, how many failed, how many cached, etc
  • Optimizations for faster execution
  • Supports RAR 5 and ZIP format
  • Recognizes when a v2.9 RAR file is corrupt, or its password is invalid
  • Uses caching to extract multipart archive files.
Bạn có thể tải xuống phiên bản miễn phí của phần mềm hủy lưu trữ này cho Windows từ nvglabs.com. Bạn chắc chắn thấy việc unarchiver này hữu ích - đặc biệt nếu bạn có Unicode trong các tệp ZIP và RAR.