Cập nhật tình hình dịch virus Corona ngày 06.02.2020