Cách tính điểm câu hỏi trong Google Forms bằng Apps Script

Cách tính điểm câu hỏi trong Google Forms bằng Apps Script

Giáo viên có thể dễ dàng tạo một bài kiểm tra trực tuyến bằng Google Forms và sinh viên có thể xem điểm kiểm tra của họ ngay sau khi gửi biểu mẫu.
Giáo viên có thể sử dụng Google Biểu mẫu để tạo một bài kiểm tra trực tuyến và sinh viên có thể xem điểm kiểm tra của họ ngay sau khi gửi biểu mẫu. Với Apps Script, bạn có thể thiết lập thông báo email tự động và gửi điểm bài kiểm tra cho phụ huynh sau khi học sinh làm bài kiểm tra.

Đây là một Google Script mẫu sẽ lặp lại qua mọi câu trả lời trong câu trả lời gần đây nhất của Google Form và ghi lại số điểm tối đa của câu hỏi có thể phân loại và điểm cho câu trả lời đã gửi của người trả lời.

API Google Forms chỉ có thể trả về điểm số cho các câu hỏi theo kiểu Multiple Choice, DropdownCheckbox. Nó không thể cung cấp điểm cho loại câu hỏi dạng lưới trong đó mục được trình bày dưới dạng lưới các hàng và cột.
  • Checkbox Grid - Một mục câu hỏi cho phép người trả lời chọn nhiều lựa chọn cho mỗi hàng từ một chuỗi các hộp kiểm.
  • Choice Grid - Một mục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một lựa chọn cho mỗi hàng từ một chuỗi các nút radio.


Bài kiểm tra trong Google Forms có Điểm


Bạn có thể thích những bài đăng này