[TOPIC] Kaspersky Lisence + Tutorial reset tool (Update)

Đây là TOPIC tổng hợp và update Key kích hoạt bản quyền và Tool reset sau khi hết hạn Key để có thể tiếp tục kích hoạt lại.


KEY KÍCH HOẠT THEO PROXY (Nhớ tìm các proxy tương ứng rồi kích hoạt. Hướng dẫn proxy có thể tìm trên google.)
Kaspersky Internet Security 204 days (proxy Germany) 1 device
39R7H-TDTSM-UFE9K-BQ5EJ
Kaspersky Internet Security 126 days (proxy Germany) 3 devices
ZYV74-B3G1F-NRHFN-YVF2B
Kaspersky Antivirus 203 days 1 device (proxy Germany)
BBAYP-QRNQW-SYT9E-1A635
Kaspersky Antivirus 338 days (proxy Germany 1 device)
9K89C-EPHXQ-VT7G5-GG981
Kaspersky Internet Security 285 days (proxy Germany 3 devices)
CEWXN-MX5DC-PE5DB-JRY2D
Kaspersky Total Security 253 (proxy Germany for 1 device)
RF7DR-DKPNT-M5AGK-6TG2H
Kaspersky Internet Security 126 days (proxy Germany for 2 device)
J17DQ-2CBAG-WJDKN-Y1Y4Q
Kaspersky Antivirus 365 days for 1 device (US proxy)
BEJS1-M22P7-JHSAF-J9U88
Kaspersky Antivirus 259 days for 1 device (no proxy)
CXSN6-61PRN-99XY3-WE8CP
aspersky Internet Security 2015 731 days for 1 device
(you add the key to my kaspersky account will have a download link, you choose the version of Kaspersky Internet Security to download online installation and automatically activate after the installation is completed offline)
CVBSS-QH9ZR-NQKW7-62QKA
Kaspersky Internet Security 363 days 2 devices (proxy Germany)
6CHC6-Y5RFR-2EE5C-B4UG4
Kaspersky Small Office Security 372 days 6pc
HNP9Y-W3YXV-3ZM66-AZV9Z
KIS 360 proxy France.
3AFEU-RNDNP-QWY4Y-JEUBD
KIS 342 proxy France.
WMF5Q-4C31N-2HV69-QU9K4
KIS 588 days, unknown proxy.
J3D92-U9TU8-UE6KX-WPZ84
Kaspersky Internet Security 364
14V12-6JV26-79BK8-7AQ3V
KIS 324 proxy Italia
YR8DK-NV3RA-Y5VJY-MZ3GX
KIS 273
HSV23-3D6JU-29TMU-EDZ4T
Kaspersky Antivirus Security 100 proxy Braxin.
N5PN8-TZH67-YAPKB-VDAK9
KIS 314 proxy Russia.
4V3MU-RXH1J-U9PGP-RUP9N
Kaspersky Internet Security for 359 days (no proxy)
GUCGC-G2N1T-44UBJ-NJ724
Kaspersky Internet Security for 630 days (Australia proxy):
54W43-3Q8RJ-CDTN4-DMWUW
Kaspersky Total Security 378 days no proxy
ENZ83-97D31-342A4-BCBRS
Kaspersky Total Security 309 days (without proxy):
7PHGQ-Z2EJH-GE3GC-HZGEB
Kaspersky Anti-Virus 217 days (proxy Brazil)
E16XT-63BMU-7RQZ3-XMMU7
Kaspersky Total Security for 140 days (proxy Brazil)
5F4W2-1FQCC-DBF5Y-RC82J
Kaspersky Internet Security for Android 160 days
TN9PB-9GAH1-QW93S-FN8F9
MT529-F2JZK-26UCD-U1WY3
TKMWS-HQBAG-5VENF-VQP1P
Kaspersky total security
19v16-ytpyz-cqd76-g4fgc
Kaspersky total security - half a year.
19v16-ytpyz-cqd76-g4fgc
Kaspersky total security + safe kids -1 năm: (Proxy Đức)
25v17-7uzqa-x5d8z-smnft
Kaspersky Antivirus 59 days (without proxy):
G74TJ-6CNC7-JAEGS-QCWH6
Kaspersky Internet Security - 301 days (without proxy):
8X2BU-UBW64-WBBRP-QZF9M
Kaspersky Internet Security - 288 days (without a proxy):
NV9Y4-TPPPB-U8YEM-5Q3H9
Kaspersky Internet Security -247 days (without a proxy):
8WC9S-PC1EZ-ERT83-AT65F
Kaspersky Total Security - 226 days (without a proxy):
HPJVQ-11WS5-1BC3Q-P9PU4
Kaspersky Internet Security for 227 days (without a proxy):
WCDAZ-BRRBC-R32TX-R6622
Kaspersky Antivirus 117 days (without proxy):
J6VH3-3USWN-1J9CQ-E9B27
Kaspersky Total Security 93 days (without a proxy):
ZMGEN-H1S7X-5ZTGV-EEGS2
Kaspersky Antivirus 111 days (without proxy):
CN1WN-1KHGJ-UBC9U-CFR2H
Kaspersky Antivirus 57 days (without proxy):
822YS-QZR9P-F7PN2-D1F7P
Kaspersky Internet Security for 144 days (without a proxy):
UFAMV-JP8C3-35PKA-48PCW
Internet Security
UETUA-DTD8E-JX43C-HP36P
6KS6K-6V3H4-8GUKX-V178J
4GGM3-U5JJ1-MK69E-825Z6
Total Security
ANZAP-QS7C9-64AJU-BN3Y1
For Android
MCUZS-MBTUS-J6XF5-6EQXH
BYK9U-EHE8S-J1WY8-SG1CN