Không thể thêm hoặc sử dụng tùy chọn đăng nhập bằng mã PIN trong Windows 10

Không thể thêm hoặc sử dụng tùy chọn đăng nhập bằng mã PIN trong Windows 10
Đăng nhập vào thiết bị của bạn bằng mã PIN bốn chữ số là cách dễ nhất để mở khóa thiết bị Windows 10 của bạn thay vì nhập mật khẩu. Nhưng một số người dùng Windows 10 đang gặp phải vấn đề là họ không thể sử dụng tính năng đăng nhập này. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một giải pháp nhanh chóng nếu bạn không thể thêm hoặc sử dụng tùy chọn đăng nhập bằng mã PIN trong Windows 10.


Khi cố gắng thay đổi hoặc thêm mã PIN đăng nhập trong Windows 10, bạn có thể gặp phải các sự cố như:
  • Thông báo lỗi Something went wrong (code: 0x8009002d), Restart your device to see if that fixes the problem khi cố gắng đăng nhập bằng Pin hay không.
  • Thông báo lỗi Something went wrong. Try again later khi cố gắng thêm/sửa đổi mã PIN.
  • Không thể định cấu hình Windows Hello do các vấn đề liên quan đến mã PIN.
  • Nhấp vào tùy chọn Add PIN không có tác dụng gì.
  • PIN incorrect ngay cả khi bạn xác minh rằng mã PIN chính xác đã được nhập.
  • Tùy chọn Add PIN không hiển thị trong Sign-In.
Thông thường, khi điều này xảy ra, nguyên nhân là do thư mục NGC (xem đường dẫn bên dưới) bị hỏng.
C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\NGC

Không thể thêm hoặc sử dụng tùy chọn đăng nhập bằng mã PIN

Nếu bạn gặp phải sự cố này, việc làm trống thư mục NGC và đặt lại ACL (Danh sách kiểm soát truy cập) trên thư mục NGC sẽ khắc phục được những sự cố này. Bạn có thể thực hiện tác vụ này bằng cách đơn giản chạy một tệp batch.

Đây là cách thực hiện:

Bạn phải đăng nhập với tư cách quản trị viên để thực hiện tác vụ này.

Lưu ý: Hành động này sẽ xóa mã PIN khỏi tất cả các tài khoản người dùng trên máy tính.
Nhấn phím Windows + R để gọi hộp thoại Run.
Trong hộp thoại Run, nhập notepad và nhấn Enter để mở Notepad.
Sao chép và dán cú pháp bên dưới vào trình soạn thảo văn bản.
@echo off
powershell -windowstyle hidden -command "Start-Process cmd -ArgumentList '/s,/c,takeown /f C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\NGC /r /d y & icacls C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\NGC /grant administrators:F /t & RD /S /Q C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Ngc & MD C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Ngc & icacls C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Ngc /T /Q /C /RESET' -Verb runAs"
Lưu tệp với tên và thêm phần mở rộng tệp .bat - ví dụ: Reset_NGC_Folder.bat và trên hộp Save as type chọn All Files.
Chạy tệp batch với quyền quản trị bằng cách nhấp chuột phải vào tệp đã lưu và chọn Run as Administrator.
Sau khi lệnh thực thi, hãy khởi động lại PC của bạn.

Giờ đây, người dùng có thể thêm mã PIN vào tài khoản của họ nếu muốn và đăng nhập vào Windows 10 bằng mã PIN.

Hãy nhớ tạo điểm khôi phục hệ thống trước.