Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Cách sử dụng hàm Hour, Minute và Second trong Microsoft Excel

lượt xem
Các hàm hàm Hour, Minute và Second trong Microsoft Excel tính giờ, phút và giây cho thời gian. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách sử dụng các hàm này.
 • Hour trả về số từ 0-23. Công thức là Hour(serial_number).
 • Minute chức năng trả về phút, một số từ 0 đến 59. Công thức cho là Minute(serial_number).
 • Second trong excel trả về một số từ 0 đến 59. Công thức là Second(serial_number).

Cú pháp cho hàm Hour, Minute và Second

Hour

Serial_number: Thời gian bao gồm giờ bạn muốn tìm.

Minute

Serial_number: Thời gian bao gồm phút bạn muốn tìm.

Second

Serial_number: Thời gian bao gồm giây bạn muốn tìm.

Cách sử dụng Hàm Giờ trong Excel

Trong bài viết này, chúng ta có một bảng hiển thị thời gian, nhưng chúng ta muốn tìm giờ.

 • Bấm vào ô mà bạn muốn có kết quả.
 • Nhập hàm =Hour, sau đó nhập dấu ngoặc vuông.
 • Chúng ta sẽ nhập serial_number, nhập A2:A5, sau đó đóng dấu ngoặc.
 • Nhấn Enter bạn sẽ thấy kết quả.
 • Tùy chọn khác là chuyển đến tab Formula và bấm Date and Time trong nhóm Function Library.
 • Trong menu thả xuống, chọn Hour, hộp thoại Function Arguments sẽ bật lên.
 • Trong hộp thoại Function Arguments, nơi bạn nhìn thấy Serial_ name, hãy nhập A2:A5 vào hộp nhập.
 • Bấm OK bạn sẽ thấy kết quả của bạn.

Cách sử dụng hàm Minute trong Excel

 • Bấm vào ô mà bạn muốn có kết quả.
 • Nhập hàm =Minute, sau đó nhập dấu ngoặc vuông.
 • Chúng ta sẽ nhập Serial_number, nhập A2:A5 sau đó đóng dấu ngoặc.
 • Nhấn Enter bạn sẽ thấy kết quả.
 • Tùy chọn khác là chuyển đến tab Formula và bấm Date and Time trong nhóm Function Library.
 • Trong menu thả xuống, chọn Minute, hộp thoại Function Arguments sẽ bật lên.
 • Trong hộp thoại Function Arguments, nơi bạn nhìn thấy Serial_ name, hãy nhập A2:A5 vào hộp nhập.
 • Bấm OK bạn sẽ thấy kết quả của bạn.

Cách sử dụng hàm Second trong Excel

 • Bấm vào ô mà bạn muốn có kết quả.
 • Nhập hàm =Second rồi đến dấu ngoặc.
 • Chúng ta sẽ nhập Serial_number, nhập A2:A5 sau đó đóng dấu ngoặc.
 • Nhấn Enter bạn sẽ thấy kết quả.
 • Tùy chọn khác là chuyển đến tab Formula và bấm Date and Time trong nhóm Function Library.
 • Trong menu thả xuống, chọn Second. Một hộp thoại Function Arguments sẽ bật lên.
 • Trong hộp thoại Function Arguments nơi bạn nhìn thấy Serial_number, hãy nhập A2:A5 vào hộp nhập.
 • Bấm OK bạn sẽ thấy kết quả.

Đăng nhận xét