Khóa học Javascript chuyên sâu

Bạn sẽ học được gì?

 • Hiểu rõ scope trong Javascript.
 • Hiểu rõ toán tử trong Javascript.
 • Hiểu rõ Object và Function trong Javascript.
 • Xử dụng thành thạo syntax của ES6.
 • Áp dụng kiến thức Javascript và các framework phổ biến hiện nay.
 • Có thể đọc được các libary nổi tiếng và phổ biến hiện nay như React Native, NodeJS, Mongoose, Mocha.

Nội dung của khóa học:

 • Khái niệm cơ bản.
 • Toán tử.
 • Hàm cũng là object.
 • this trong Javascript.
 • Hiểu thêm về hàm.
 • Hướng đối tượng trong Javascript.
 • ES6: arrow function Promise, Destructuring, Spread Operator, Symbols, Proxies, Generators.
 • Functional Programming.

Xem trực tuyến hoặc tải về bên dưới:

Xem trực tuyến:

1. Khái niệm cơ bản

2. Toán tử

3. Hàm cũng là object

4. this trong Javascript

5. Hiểu thêm về hàm

6. Hướng đối tượng trong Javascript

7. ES6

8. ES6 - Destructuring và Spread Operator

9. Object Literal Upgrade - Tạo Object không thể cool hơn

10. Concurrency model and Event Loop

11. ES6 - Promise

12. Lưu ý

Tải về