Làm thế nào để biết liệu Email đã gửi đã được đọc hay chưa?

Tất cả chúng ta đều gửi rất nhiều email cá nhân và chuyên nghiệp. Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu người nhận được email của bạn đã xem nó hay chưa? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể theo dõi trạng thái của một email, như tin nhắn WhatsApp hoặc Facebook? Nó sẽ là một tính năng tuyệt vời, phải không? Hãy xem cách bạn có thể theo dõi email của mình trên Edge hoặc Chrome bằng tiện ích mở rộng của trình duyệt và biết liệu chúng có được nhìn thấy hay không.


Có nhiều tiện ích mở rộng trình duyệt khác nhau có thể cho phép bạn theo dõi email của mình. Bạn có thể xem email của mình được mở khi nào, mở bao nhiêu lần, v.v. bằng trình theo dõi email. Các tiện ích mở rộng cho phép bạn theo dõi email này có sẵn cho mọi trình duyệt. Hãy xem cách chúng tôi có thể theo dõi email bằng tiện ích mở rộng trong Google Chrome.

Làm thế nào để biết liệu Email đã gửi đã được đọc hay chưa?

Để biết email của bạn có được mở và xem hay không:
  1. Khởi chạy Google Chrome hoặc Edge
  2. Cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt Email Tracker trên Edge hoặc Chrome
  3. Kích hoạt nó
  4. Gửi email như bình thường
  5. Bạn sẽ có thể xem trạng thái.
Chúng ta hãy xem quá trình chi tiết.

Mở Google Chrome và cài đặt tiện ích mở rộng Email Tracker không giới hạn của Chrome hoặc bất kỳ trình theo dõi email nào khác mà bạn tin tưởng từ danh sách.

Sau đó, bạn sẽ thấy một hộp thoại trên trang tài khoản email của mình để kích hoạt nó. Nhấp vào Activate.


Các tính năng theo dõi email được thêm vào tài khoản email của bạn. Bây giờ, hãy bắt đầu sử dụng tài khoản email của bạn như bình thường và gửi email như bình thường.

Sau khi gửi email đầu tiên, bạn có thể thấy các tùy chọn theo dõi email như Opens, Not tracked.


Nếu bạn nhấp vào Opens: 1 (nút theo dõi email), bạn có thể xem chi tiết liên quan đến việc mở email. Bạn có thể xem ngày và giờ chính xác.

Bằng cách này, bạn có thể theo dõi email của mình. Có sẵn các tiện ích mở rộng cho mọi trình duyệt mà bạn có thể sử dụng để theo dõi.
  • Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Edge, bạn cũng có thể sử dụng Mailcastr Email miễn phí từ Store.
  • Nếu đang sử dụng Firefox, bạn có thể cài đặt Pointofmail.com Email Tracking & Recall từ Mozilla.
  • Đối với trình duyệt Opera, bạn cũng có thể cài đặt và sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt Google Chrome này.
Sẽ luôn có một câu hỏi về quyền riêng tư và thu thập dữ liệu. Các email được theo dõi thông qua một liên kết được nhúng trong email của bạn. Có các tùy chọn có sẵn và rất nhiều người sử dụng chúng. Chọn đúng nếu bạn cần sau khi đọc các bài đánh giá, v.v.