Share khóa học lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao

Share khóa học lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao

Các Module trong khóa học này gồm:
 • I. Phần cơ bản Basic
  • Module 7 - Projects
  • Module 6 - Graphics and Conditional Execution
  • Module 5- Funetion Definition
  • Module 4 - Functions And Variables
  • Module 3 - Integer Arithmetic
  • Module 2 - Basics Of Python
  • Module 1 - Introduction and Course Agenda
 • II. Phần nâng cao
  • P-ADVANCED - Module 8 - Conclusion
  • P_ADVANCED - Module 7 - Projects
  • P-ADVANCED - Module 6 - Networking
  • P_ADVANCED - Module 5 - Advanced Graphics
  • P_ADVANCED - Module 4 - Python CGI Scripting
  • P_ADVANCED - Module 3 - Writing GUI In Python.
  • P-ADVANCED - Module 2 - Data Structures
  • P-ADVANCED - Module 1- Introduction