Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

VTrick – Creative Blogger Template và cách xóa bản quyền chân trang

lượt xem
Thấy nhiều bạn hỏi cách xóa bản quyền chân trang trong mẫu blogger Vtrick thì hôm nay sau một thời gian nghiên cứu mình đã tìm được cách xóa đi bản quyền chân trang mà không cần phải mua từ tác giả. Cách này chỉ áp dụng cho phiên bản v1.8.26 mới nhất hiện tại còn nếu có phiên bản về sau mình sẽ fix sau nhé.

VTrick – Creative Blogger Template và cách xóa bản quyền chân trang

Thay thế script

Cách 1:

Script check việc thay đổi chân trang nằm trong liên kết vtrick-scripts.js cuối template:
https://cdn.jsdelivr.net/gh/vietrick/Blogger@98e4f28/vtrick/vtrick-scripts.js
Đoạn js đó đây:
$("a#vt"+"ri"+"ck").each(function(){var e=$(this),dc="https",mm="://",ch="ck",o="com/",th="www",g="tri",an="vie",imp="important",vis="visib",t=vis+"ility:"+vis+"le!"+imp+";opacity:1!"+imp+";position:relative!"+imp+";z-index:1!"+imp+";font-size:14px!"+imp+";color:var(--footerbar-color)!"+imp+";margin:0 0 0 4px!"+imp+";";e.attr("href",dc+mm+th+"."+an+g+ch+"."+o).removeAttr("rel").attr("style",vis+"ility:"+vis+"le!"+imp+";opacity:1!"+imp+";position:relative!"+imp+";z-index:1!"+imp+";font-size:14px!"+imp+";color:var(--footer-bar-color)!"+imp+";margin:0!"+imp+";"),e.parent().attr("style",t).parent().attr("style",t)}),setInterval(function(){var th="www",dc="https",an="vie",mm="://",ch="ck",g="tri",o="com/";$("a#"+"vtr"+"ick").length||(window.location.href=dc+mm+th+"."+an+g+ch+"."+o),$("a#vt"+"ric"+"k:visible").length||(window.location.href=dc+mm+th+"."+an+g+ch+"."+o)},1e3),[...]
Hãy copy toàn bộ vtrick-scripts.js lên github của bạn và xóa đoạn code này bên trên:
var e=$(this),dc="https",mm="://",ch="ck",o="com/",th="www",g="tri",an="vie",imp="important",vis="visib",t=vis+"ility:"+vis+"le!"+imp+";opacity:1!"+imp+";position:relative!"+imp+";z-index:1!"+imp+";font-size:14px!"+imp+";color:var(--footerbar-color)!"+imp+";margin:0 0 0 4px!"+imp+";";e.attr("href",dc+mm+th+"."+an+g+ch+"."+o).removeAttr("rel").attr("style",vis+"ility:"+vis+"le!"+imp+";opacity:1!"+imp+";position:relative!"+imp+";z-index:1!"+imp+";font-size:14px!"+imp+";color:var(--footer-bar-color)!"+imp+";margin:0!"+imp+";"),e.parent().attr("style",t).parent().attr("style",t)}),setInterval(function(){var th="www",dc="https",an="vie",mm="://",ch="ck",g="tri",o="com/";$("a#"+"vtr"+"ick").length||(window.location.href=dc+mm+th+"."+an+g+ch+"."+o),$("a#vt"+"ric"+"k:visible").length||(window.location.href=dc+mm+th+"."+an+g+ch+"."+o)},1e3)
Cách lấy link github cho website thì các bạn tra google.

Cách 2:

Copy link github vtrick-scripts.js đã xóa code này thay thế cho vtrick-scripts.js mặc định trên template:
https://cdn.jsdelivr.net/gh/WIKIANOW/new-wikianow@f9ff8d0b978cb820a42d9aa73e61015cb1e4cc71/vtrick-scripts.js

Thay thế html:

Sau khi sửa đổi script mặc định ta bắt đầu đổi hoặc xóa luôn phần chân trang mặc định. Dưới đây là html mặc định hiển thị chân trang:

<b:eval expr='&quot;Desi&quot;+ &quot;gn&quot;+ &quot;ed &quot;+ &quot;by &quot;'/><a expr:href='&quot;https://www.vi&quot;+ &quot;etri&quot;+ &quot;ck.com&quot;' expr:id='&quot;vt&quot;+ &quot;ri&quot;+ &quot;ck&quot;'><b:eval expr='&quot;Vie&quot;+ &quot;tri&quot;+ &quot;ck&quot;'/>.</a>
Bạn có thể tìm thấy nó bên dưới <b:includable id='text-content'>. Hãy xóa hết các ký tự có trong ngoặc '&quot; ... &quot' và thay bằng ký tự bạn muốn hiển thị ví dụ 'wikianow.com'.

Đăng nhận xét