Nhãn: .net framework

The .NET Framework is not supported on this operating system

The .NET Framework is not supported on this operating system

Một số người dùng Windows trong khi cố gắng cài đặt một chương trình hoặc một phiên bản c…
Khắc phục Lỗi 0x800F081F khi cài đặt .NET Framework trên Windows 10

Khắc phục Lỗi 0x800F081F khi cài đặt .NET Framework trên Windows 10

.NET Framework là một nền tảng phát triển phần mềm được phát triển bởi Microsoft. Khung n…

© WIKIANOW. Đã đăng ký Bản quyền

close