Khắc phục lỗi "We couldn’t set your default save location" - 0x80070005

Nếu bạn không thể thay đổi nơi các ứng dụng Windows 10 mới sẽ lưu và nó đang hiển thị thô…