Lỗi OneDrive - We couldn’t sync this library 0x80070093, 0x80004005

Nếu khi bạn cố gắng đồng bộ hóa thư viện SharePoint qua OneDrive for Business trên Wind…