Sửa lỗi Event Error 1020 & 1008 Microsoft-Windows-Perflib

Người dùng đôi khi bắt đầu thấy lỗi Event error 1020 & 1008 Microsoft-Windows-Perfli…