Lỗi Error 1067 - The process terminated unexpectedly và cách khắc phục trong Windows 10

Windows background Services cho phép các tính năng của Windows hoạt động đúng. Một trong…