Khắc phục thông báo lỗi "Sorry, PowerPoint can’t read" trong Windows 10

Khi bạn cố gắng mở tệp PPT trên mạng chia sẻ hoặc truy cập PPT được tải xuống từ Internet…