WDAGUtilityAccount trong Windows 10 là gì? Tôi có nên xóa nó không?

Nếu bạn mở Command Prompt và chạy lệnh net user trên hệ thống Windows 10 của mình, bạn …