Nhãn: google form

Cách tính điểm câu hỏi trong Google Forms bằng Apps Script

Cách tính điểm câu hỏi trong Google Forms bằng Apps Script

Giáo viên có thể dễ dàng tạo một bài kiểm tra trực tuyến bằng Google Forms và sinh viên c…
Cách tự động tạo tệp PDF bằng Google Form Responses

Cách tự động tạo tệp PDF bằng Google Form Responses

Google Forms là công cụ tốt nhất để tạo các cuộc thăm dò, khảo sát, câu hỏi và câu hỏi tr…
Cách lên lịch và giới hạn thời gian cho Google Forms

Cách lên lịch và giới hạn thời gian cho Google Forms

Khi bạn tạo Google Forms , nó được công khai theo mặc định có nghĩa là bất kỳ ai có liên …

© WIKIANOW. Đã đăng ký Bản quyền

close