Cách tự động tạo tệp PDF bằng Google Form Responses

Google Forms là công cụ tốt nhất để tạo các cuộc thăm dò, khảo sát, câu hỏi và câu hỏi trực tuyến. …

Cách lên lịch và giới hạn thời gian cho Google Forms

Khi bạn tạo Google Forms , nó được công khai theo mặc định có nghĩa là bất kỳ ai có liên kết đến biể…