Nhãn: google form

Cách tính điểm câu hỏi trong Google Forms bằng Apps Script

Cách tính điểm câu hỏi trong Google Forms bằng Apps Script

Cách tự động tạo tệp PDF bằng Google Form Responses

Cách tự động tạo tệp PDF bằng Google Form Responses