Nhãn: google sheets

Cách sử dụng các trường có điều kiện trong các mẫu email

Cách sử dụng các trường có điều kiện trong các mẫu email

Cách tạo biểu mẫu cho phép tải tệp lên Google Drive

Cách tạo biểu mẫu cho phép tải tệp lên Google Drive

Cách tự động gửi email nhắc nhở dựa trên ngày trong Google Sheets

Cách tự động gửi email nhắc nhở dựa trên ngày trong Google Sheets

Cách gửi email bảng tính tự động theo lịch định kỳ

Cách gửi email bảng tính tự động theo lịch định kỳ