Cách viết Twitter Bot trong 5 phút

Twitter Bots có thể làm những điều thú vị. Chẳng hạn, một bot ngữ pháp có thể theo dõi c…